a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
knihy-pre-deti

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

stanovujúce obchodné podmienky medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len "VOP")

 

1. Tieto VOP platia pre nákup na webovom portáli internetového obchodu Činčuáčik predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese www.cincuacik.sk (ďalej aj ako „webový portál internetového obchodu Činčuáčik“), pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

2. Predávajúcim na webovom portáli internetového obchodu Činčuáčik (ďalej ako „predávajúci“).

3. Kupujúcim na webovom portáli internetového obchodu Činčuáčik je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov). Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

4. Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim na webovom portáli internetového obchodu Činčuáčik s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená (akceptovaná) predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na webovom portáli internetového obchodu Činčuáčik a vo VOP kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa ust. § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s VOP pred odoslaním objednávky na webovom portáli internetového obchodu Činčuáčik s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.

5. Na webovom portáli internetového obchodu Činčuáčik postupuje kupujúci podľa navigačných inštrukcií. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.

6. Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu, a ak bude obsahovať všetky požadované údaje - názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt na kupujúceho. Pri objednávaní tovaru ako fyzická osoba - nepodnikateľ je potrebné uviesť nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke je potrebné uviesť nasledovné údaje: obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu, ak je odlišná od adresy doručenia.

7. Objednávka kupujúceho je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok v zmysle týchto VOP. Objednávka je určená pre predávajúceho na prijatie predávajúcim v lehote 14 dní od jej doručenia predávajúcemu. Odoslaním objednávky predávajúcemu na webovom portáli internetového obchodu Činčuáčik prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami týchto VOP, a to za predpokladu jej akceptácie predávajúcim.

8. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany predávajúceho. Po doručení objednávky predávajúci elektronicky bezodkladne potvrdí objednávku kupujúceho, t.j. informuje kupujúceho o obdržaní a zaradení objednávky kupujúceho v systéme predávajúceho. Objednávku si môže registrovaný kupujúci skontrolovať aj priamo v on-line režime na webovom portáli internetového obchodu Činčuáčik po prihlásení.

9. V e-mailovej akceptácii objednávky je kupujúci ako spotrebiteľ zároveň poučený o uplatnení práva na odstúpenie o zmluvy, a to zaslaním formulára Odstúpenia od zmluvy (PDF) resp. odkazom na tieto informácie a dokumenty.

10. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedovaním tovaru, a to prostredníctvom e-mailu. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená na webovom portáli internetového obchodu Činčuáčik. Vo všetkých týchto prípadoch predávajúci o tom informuje kupujúceho. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho ( napr. podvodné konanie ).

11. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej kúpnej zmluvy). Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené taktiež sumárne ako súčet ceny tovaru a prepravy. Cena tovaru na portáli je uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady doručovania zakúpeného tovaru podľa, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu, poradenská činnosť. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

12. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

13. Cena tovaru sa môže zmeniť, a to najmä avšak nielen z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej pri tovare na webovom portáli internetového obchodu Činčuáčik. Kupujúci, ako aj predávajúci je do okamihu prevzatia tovaru oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

14. V prípade, ak kupujúci sa aktuálne nachádza alebo žije v zahraničí, predávajúci dohodne platobné a dodacie podmienky s kupujúcim individuálne. Pri doručení objednávky do ČR kupujúci platí cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepočte na Kč podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).

15. Spôsob úhrady kúpnej ceny bude dojednaný v samotnej kúpnej zmluve, a to v nadväznosti na voľbu kupujúceho vykonanú v jeho objednávke, kde má kupujúci na výber z viacerých možností úhrady kúpnej ceny.

16. Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými právnymi predpismi. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná spolu s tovarom a faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list.

17. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo predávajúci dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u predávajúceho na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi.

18. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na webovom portáli internetového obchodu Činčuáčik. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter.

19. Kupujúci je upozornený, že predávajúci je oprávnený dodať tovar aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že aj pre takéto samostatné dodania tovaru platí cena prepravy ako pri akceptácii objednávky ( t.j. viac prepráv je účtovaných len za cenu jednej prepravy ).

20. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu výslovný súhlas s poskytnutím potrebných osobných údajov za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón) zmluvnému prepravcovi.

21. Pri preberaní tovaru kupujúci obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prevzatí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH – faktúru dostane kupujúci spolu s tovarom alebo bude sprístupnená kupujúcemu elektronicky.

22. V prípade, ak kupujúci nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka vráti ako nedoručená bez zavinenia predávajúceho, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, kupujúci zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), predávajúci je oprávnený si voči kupujúcemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli Kupujúcemu, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má kupujúci termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ kupujúci na výzvu predávajúceho v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany predávajúceho stornovaná.

23. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru po zaplatení kúpnej ceny uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

24. Kupujúci spotrebiteľ má v súlade so zákonom a týmito VOP možnosť odstúpiť od zmluvy do 30 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci vyplní písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Na tento účel môže kupujúci spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol kupujúcemu zaslaný alebo ktorý je sprístupnený na webovom portáli internetového obchodu Činčuáčik. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov. Platby predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie kupujúceho spotrebiteľa o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe kupujúcim spotrebiteľom ( ak nebude osobitne dohodnuté inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov). Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu spotrebiteľovi až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Tovar musí byť doručený späť na adresu RPL, spol. s r.o., E-SHOP, so sídlom Za riekou Nitrou 1490, 958 01 Partizánske, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bude tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ, pri zmluve na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.

25. Záručné podmienky sú samostatne upravené reklamačným poriadkom. Na tento reklamačný poriadok bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s ním v plnom rozsahu oboznámiť pred uzavretím kúpnej zmluvy.

26. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

27. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci doručovateľovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcim poskytnuté.

28. Predávajúci v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracúva osobné údaje, ktoré kupujúci na webovom portáli internetového obchodu Činčuáčik zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii. Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne dátum alebo rok narodenia. Účelom spracúvania osobných údajov je:

a) identifikácia kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy realizovanej cez nákupný portál, správne doručovanie písomností a tovaru, realizáciu a zavedenie predzmluvných vzťahov,
b) identifikácia kupujúceho pre účel uskutočnenia vyvolaných rokovaní o zmene alebo ukončení zmluvy,
c) plnenie povinností ustanovených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä podľa zákona o DPH.

29. Právnym základom spracúvania osobných údajov GDPR a zákon o ochrane osobných údajov, iný všeobecne záväzný právny predpis a/alebo súhlas kupujúceho podľa vyššie uvedeného zákona. Tieto údaje a súhlas poskytuje kupujúci dobrovoľne. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť tovar a nie je možné vystaviť ani doručiť doklad o nákupe. Kupujúci odoslaním objednávky poskytuje súhlas a predávajúci informuje kupujúceho, že poskytnuté osobné údaje môžu byť:
a) poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly zmluvy, plnenia práv a povinností,
b) sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii nákupnej objednávky, na príprave a realizácii informačných správ na základe súhlasu poskytnutého kupujúcim.

 

Poučenie:
Ako dotknutá osoba má kupujúci práva najmä podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu predávajúceho má kupujúci právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu kupujúceho, a žiadať ich likvidáciu. Ak predávajúci má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť kupujúcemu povinné informácie a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, registráciou vyjadrujete súhlas, aby sa kupujúcemu tieto informácie poskytli formou e-mailovej alebo sms správy na poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom.

 

30. Kupujúci po odoslaní objednávky resp. registrácii na webovom portáli internetového obchodu Činčuáčik môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Kupujúci môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez linku odkaz, ktorý sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované.

31. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

32. Na obchodné vzťahy s fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami týmito obchodnými podmienkami neupravené sa použijú ustanoveniami Obchodného zákonníka, a to v súlade s ust. §262 Obchodného zákonníka, aj v takom prípade, ak ich vzťah nespadá pod vzťahy uvedené v ust. § 261 Obchodného zákonníka. V prípade, že akékoľvek z ustanovení týchto obchodných podmienok je neplatné alebo stratí svoju platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostaných ustanovení týchto obchodných podmienok.

33. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

34. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

35. Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR resp. budú riešené alternatívne v zmysle zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

36. VOP platia v znení uvedenom na webovom portáli internetového obchodu Činčuáčik predávajúceho v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

37. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

38. Tieto VOP sú zverejnené a platné od 30.06.2019 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.