a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
knihy-pre-deti

Reklamačný poriadok

 

 

REKLAMAČNÝ  PORIADOK

 

Barbora Piatrová, Činčuáčik, 851 04, Bratislava, IČO: 52 037 321, DIČ:1080342912

(ďalej „predávajúci“)

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník vznení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob, akým možno uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho na základe spotrebiteľskej zmluvy. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Na právne vzťahy uzatvorené medzi predávajúcim na jednej strane a fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy s predávajúcim koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,alebo právnickou osobou, sa vzťahuje právna úprava zodpovednosti za vady obsiahnutá v zákone č 513/1991 Zb. Obchodnom zákonníku v znení neskorších predpisov.

 

Článok 1

PRÁVO KUPUJÚCEHO NA REKLAMÁCIU VADNÉHO TOVARU

1. Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar je bez vád a má požadovanú kvalitu.
2. Ak sa predávaná vec pri prevzatí kupujúcim nezhoduje s kúpnou zmluvou, alebo ak sa u zakúpeného tovaru vyskytne vada, môže kupujúci počas záručnej doby uplatniť u predávajúceho svoje právo zo zodpovednosti za vady tovaru. Predávajúci zodpovedá za
vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
3. Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu
záručnej doby v dôsledku opotrebenia alebo nesprávneho používania,
nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania resp. v dôsledku akéhokoľvek
iného nesprávneho zásahu resp. poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou.
4. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná
nižšia cena.
5. Pokiaľ predávajúci kupujúcemu nevydá pri predaji tovaru záručný list, na uplatnenie
nárokov zo zodpovednosti za vady postačuje doklad o kúpe vystavený predávajúcim a
odovzdaný kupujúcemu.
6. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný
tovar doručovaný kupujúcemu poštou, alebo kuriérskou službou začína záručná doba
plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

 

Článok 2

MIESTO PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE

1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru.
2. Tovar zakúpený cez E-shop je kupujúci oprávnený reklamovať na nasledovnej
adrese: Bosákova 7, 851 04, Bratislava (ďalej len „reklamačná adresa“)
3. Kupujúci je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, tzn.,
že okrem popísania vád tovaru doloží aj miesto, cenu tovaru a dobu zakúpenia tovaru, čo
preukáže príslušným dokladom. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a
zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči predávajúcemu zo
zodpovednosti za vady uplatňuje, uviesť číslo účtu na účely prípadného vrátenia platby,
e-mailovú adresu, alebo inú (poštovú) adresu na účely komunikácie s predávajúcim a
príp. tiež telefonický kontakt.
4. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v
záručnej dobe.
5. Kupujúci môže reklamovať iba vadný tovar, a nemá nárok na vrátenie alebo výmenu
tovaru, ktorý je bez vád. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po
obdržaní zásielky.

 

Článok 3

DOBA PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE

1. Reklamáciu by kupujúci mal uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady, aby
reklamácia mohla byť správne posúdená a vybavená. Len čo kupujúci zistí vadu na
prevzatej veci, je povinný vec uschovať a nepoužívať až do uplatnenia reklamácie, aby sa
zabránilo výraznejšiemu poškodeniu veci napr. tak, že z odstrániteľnej vady sa stane
vada neodstrániteľná.
2. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po
skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak sa
reklamácia vybaví výmenou vadného tovaru za nový, beží doba pre uplatnenie
reklamácie znova od okamžiku prevzatia nového tovaru kupujúcim.

 

Článok 4

ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

1. Tým, že predávajúci prenechal kupujúcemu vec za odplatu, zodpovedá za to, že vec
v čase plnenia má bežnú kvalitu. V prípade, že tovar pri jeho prevzatí kupujúcim nie je v
zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne, bez
zbytočného odkladu a riadne uviedol tovar do stavu, ktorý kúpnej zmluve zodpovedá, a to
jeho opravou alebo výmenou, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady
vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak taký postup nie je možný, môže
kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To však

neplatí v tom prípade, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel
alebo ak rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

 

Článok 5
PRÁVA KUPUJÚCEHO

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a
riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu a to
najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
2. Kupujúci je oprávnený vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za
bezvadný, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, vymeniť danú súčasť, ak to
kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti; ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová
záručná doba od prevzatia nového tovaru.
3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
4. Ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 3-tí krát) po oprave alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady) tovar riadne užívať,
je kupujúci oprávnený požadovať výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne
užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od
zmluvy odstúpiť.
6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol
riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo
na primeranú zľavu.
7. Ak predávajúci predáva vadný alebo použitý tovar za zníženú cenu z tohto dôvodu,
kupujúci nie je oprávnený reklamovať vadu, pre ktorú bola cena znížená. Ak má však
predmetný tovar so zníženou ďalšiu (inú) vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, má
kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
8. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na
kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv,
nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 

Článok 6
VYBAVENIE REKLAMÁCIE

1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním
opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej
zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené
zamietnutie.

2. O prijatí reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o
prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu so záznamom o prijatí
reklamácie alebo kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o
prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-
mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v
popise reklamácie.
3. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených
prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr
do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Viazaná je pri tom rozhodnutím kupujúceho o
tom, ktoré z práv v zmysle článku IV. Uplatňuje.
4. O určení spôsobu vybavenia reklamácie je predávajúci oprávnený informovať kupujúceho
odoslaním správy na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na
účely komunikácie v popise reklamácie.
5. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených
prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať
dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie
reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za
nový tovar.
6. O vybavení reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa
rozumie kópia reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie alebo
kupujúcemu adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.
Potvrdenie o vybavení reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu,
príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
7. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci
môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu
na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov
na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením; odborným
posúdením je písomné vyjadrenie znalca, alebo stanovisko vydané autorizovanou,
notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom
na vykonávanie záručných opráv.
8. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho kúpy a predávajúci ju
zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie
uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na
odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s
tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok
odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť
predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného
posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní
odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie,
ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu
nemožno zamietnuť.

 

Článok 7

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

1. Podľa zákona 391/2015 Z.z., má kupujúci ako spotrebiteľ právo podať návrh na začatie
alternatívneho riešenia sporu. Postup pre takéto konanie je popísaný nižšie:
2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom
na info@robel.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, akým bola zo strany predávajúceho
vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva.
Pokiaľ predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietnutím, alebo na takúto žiadosť
nereaguje do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie
alternatívneho riešenia sporu. Podľa zákona 391/2015 Z.z. sú subjektmi na alternatívne
riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) orgány a oprávnené právnické osoby podľa ust. §
3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci ako spotrebiteľ podať spôsobom určeným
podľa ust. §12 Zákona 391/2015 Z.z., možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
3. Spotrebiteľ je oprávnený podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho
riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online
na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
4. Tento spôsob riešenia sporov je oprávnený využiť len spotrebiteľ, ktorým sa rozumie
fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne
riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo
spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Právo na podanie
návrhu nemá predávajúci.
Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za
začatie alternatívneho riešenia sporu, avšak maximálne do výšky 5,- EUR vrátane DPH.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Zmena reklamačného
poriadku je účinná odo dňa umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke
www.cincuacik.sk.


Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom: 10.07.2019.